Boom BHV - Vertrouwen in Veiligheid
Schoonenburgseweg 11a 6611 AA Overasselt
info@boombhv.nl
Landelijke dekking en altijd op maat!
Bel ons vandaag
Openingstijden
maandag t/m vrijdag: 08.30u — 17.30u

FAQ

Boom BHV > FAQ

FAQ

Veelgestelde vragen

Hier vind u de meest gestelde vragen over Bedrijfsveiligheid, Brandveiligheid, BHV en EHBO.

Mocht u een vraag hebben die hieronder niet staat vermeld, dan kunt u zowel telefonisch als per e-mail contact met ons opnemen.

Bedrijfsveiligheid

Hieronder vind u de meest gestelde vragen over Bedrijfsveiligheid.

Bedrijfsveiligheid omvat meer dan alleen bedrijfshulpverlening (BHV).

Vanuit de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) ontstaat de volledige bedrijfsnoodorganisatie (BNO) met daarin alle oplossingen voor de veiligheid van uw bedrijf. De veiligheid betreft het voorkomen van gevaar (rampen en ongevallen) voor medewerkers en bezoekers van uw pand en het bedrijf zelf. Boom BHV adviseert u graag over de inrichting en uitvoering van uw bedrijfsveiligheid.

Bij bedrijfsveiligheid gaat het over de drie essentiële elementen voor veilig werken: techniek, organisatie en gedrag/cultuur. Een integrale aanpak van deze drie elementen is het meest effectief. Toch zien we dat bedrijven vaak minder aandacht besteden aan het element gedrag/cultuur. U kunt als werkgever invloed uitoefenen om het gewenste gedrag en de gewenste cultuur voor veilig werken in uw organisatie te bevorderen door uw personeel op te leiden tot een BHV-organisatie. Boom BHV voorziet u graag van advies en een passend opleidingsaanbod.

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is een Nederlandse wet die regels bevat voor werkgevers en werknemers om de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van werknemers en zelfstandig ondernemers te bevorderen. Het doel is om ongevallen en ziekten, veroorzaakt door het werk, te voorkomen. Boom BHV adviseert u graag over de inrichting en uitvoering van uw bedrijfsveiligheid.

RI&E staat voor Risico-Inventarisatie en –Evaluatie.

RI&E is een in de Nederlandse Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) genoemd middel ter bevordering van veilig en gezond werken. Boom BHV kan voor uw bedrijf een RI&E uitvoeren. Neem contact met ons op voor advies of een afspraak.

Ja, de wet verlangt dat een werkgever bij meer dan 40 uur ‘verloonde arbeid’ per week beschikt over een RI&E.

Als bedrijf bent u verplicht om de risico’s die het werk voor uw medewerkers en bezoekers met zich meebrengt in kaart te brengen.  Wanneer u personeel in dienst heeft  (maar ook wanneer er stagiaires, uitzendkrachten, vrijwilligers en bezoekers aanwezig zijn in uw pand) bent u verplicht een RI&E uit te (laten) voeren.  Boom BHV kan voor uw bedrijf een RI&E uitvoeren. Neem contact met ons op voor advies of een afspraak.

Als u geen RI&E  heeft, gebeurt er niets zolang er geen bezoek plaatsvindt (al dan niet naar aanleiding van een bedrijfsongeval) van de Inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

De Inspectie van SZW moet worden geïnformeerd over bedrijfsongevallen waarbij medewerkers zijn betrokken die hierdoor blijvend letsel over houden, ziek geworden zijn of zijn overleden.

Als de Inspectie van SZW bij een bezoek constateert dat een bedrijf geen RI&E heeft, wordt daarvoor meestal direct een boete opgelegd. Het is ten zeerste aan te raden om een RI&E op te stellen omdat een RI&E kan worden gebruikt om de risico’s voor uw organisatie in kaart te brengen. Daarbij kunt u op basis van de RI&E proactief te werk gaan en maatregelen treffen om calamiteiten te voorkomen en te beperken. Boom BHV kan voor uw bedrijf een RI&E uitvoeren. Neem contact met ons op voor advies of een afspraak.

Gevaarlijk stoffen zijn stoffen die een schadelijke invloed hebben op ons lichaam via inademing, inname of wanneer ze in aanraking komen met de huid.

Bijvoorbeeld: accuzuur, ammoniak, natronloog of zoutzuur. Wanneer medewerkers in uw bedrijf te maken hebben met een of meerdere gevaarlijke stoffen tijdens de dagelijkse bedrijfsvoering, dan moet u de risico’s hiervan in kaart brengen. Boom BHV kan u hierover adviseren.

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers.

Werknemers bij dienstverlenende bedrijven kunnen VCA-gecertificeerd zijn waarmee zij aantonen dat zij bewust en actief gericht zijn op veilig werken. Steeds meer opdrachtgevers van dienstverlenende bedrijven stellen een VCA-certificaat verplicht aan hun opdrachtnemers. Boom BHV kan u adviseren over VCA certificering.

Wettelijk gezien is VCA niet verplicht.

Wel vragen steeds meer opdrachtgevers aan hun opdrachtnemers om in het bezit te zijn van een VCA-certificaat. Boom BHV kan u adviseren over VCA certificering.

Brandveiligheid

Hieronder vind u de meest gestelde vragen over Brandveiligheid.

Met brandveiligheid worden maatregelen (preventiemiddelen en vaardigheden) bedoeld om een brand te voorkomen of een beginnende brand te blussen of te controleren.

De houding van uw medewerkers speelt een belangrijke rol bij de kwaliteit van de brandveiligheid in uw bedrijf. Uw personeel moet zich bewust zijn van de (rest)risico’s waar zij tijdens het werk rekening mee moeten houden. Door voorlichting te geven over potentiële gevaren en vaardigheden te trainen om veilig te werken en hoe om te gaan met kleine blusmiddelen helpt u uw medewerkers bij (brand)veilig werken.

Boom BHV biedt een ruim aanbod aan preventiemiddelen via de webshop en leidt uw personeel graag op tot competente BHV’ers.

In de Arbowet vindt u globale aanwijzingen voor de organisatie van uw BHV.

Voorschriften over brandveiligheid vindt u in het Bouwbesluit en het besluit Brandveiligheid. Boom BHV adviseert u graag over de brandveiligheid voor uw bedrijf.

Een vluchtplan is een tekening waarop de vluchtwegen van uw pand staan aangegeven.

Een vluchtwegplattegrond hangt meestal aan de muur. Deze geeft de gebruikers van uw gebouw inzicht in de vluchtwegen die zij kunnen gebruiken in geval van nood. De vluchtwegplattegrond is een goed hulpmiddel op het moment dat er een noodsituatie is. Bij een calamiteit kunnen de mensen in uw pand door het volgen van de (verlichtte) vluchtwegaanduiding het pand verlaten. Neem contact op met Boom BHV voor vrijblijvend advies.

Ja, wanneer uw bedrijf een ontruimingsinstallatie heeft, bent u vanuit de Arbowet verplicht om vluchtplannen in uw pand op te hangen. Vluchtwegaanduiding is eveneens verplicht.

Een vluchtplan is namelijk een middel om gebruikers van een gebouw voorlichting te geven over de vluchtmogelijkheden.

De verplichting tot het hebben van een ontruimingsplan wordt aangestuurd door het Bouwbesluit 2012. In art.6.23 (Ontruimingsalarminstallatie en ontruimingsplan), lid 6 staat het volgende; “Een gebruiksfunctie met een brandmeldinstallatie als bedoeld in artikel 6.20 heeft een ontruimingsplan.”

Vluchtwegplattegronden zijn een onderdeel van het ontruimingsplan volgens de NEN-ISO 7010 en NEN 8112. In deze norm staat beschreven hoe een ontruimingsplan kan worden opgesteld.

Kleine blusmiddelen zijn middelen die bedoeld zijn om kleine branden of beginnende branden mee te blussen.

Kleine blusmiddelen zijn over het algemeen compact. Denk hierbij aan een blusdeken, een poederblusser of een sproeischuimblusser. Dit zijn handzame blusmiddelen die over het algemeen eenvoudig kunnen worden gebruikt na een korte instructie.

Laat u persoonlijk adviseren door een van onze medewerkers over de blusmiddelen die op uw situatie van toepassing zijn. Neem contact met ons op voor advies.

U bent verantwoordelijk voor de veiligheid van uw medewerkers en de gasten in uw bedrijf. Daarom stellen verzekeraars en de Arbowet de aanwezigheid van kleine blusmiddelen voor ieder bedrijf verplicht.

Laat uw blusmiddelen jaarlijks controleren op basis van de NEN normen door Boom BHV als REOB gecertificeerd bedrijf. Op die manier zijn uw blusmiddelen altijd klaar voor gebruik. Laat u persoonlijk adviseren door een van onze medewerkers over de blusmiddelen die op uw situatie van toepassing zijn. Neem contact met ons op voor advies.

Preventiemiddelen zijn middelen die de veiligheid binnen uw bedrijf bewaken en of ervoor zorgen dat een calamiteit zich niet uitbreidt.

Voorbeelden van preventiemiddelen zijn onder andere: een helm, veiligheidsbril, verband- en blusmiddelen. U vindt ons aanbod van preventiemiddelen in onze webshop. Laat u persoonlijk adviseren door een van onze medewerkers voor middelen die op uw situatie van toepassing zijn.

Preventiemiddelen kunnen verplicht zijn.

Dit kunt u terugvinden in uw BHV-handboek of ontruimingsplan of in het Bouwbesluit. Boom BHV adviseert u graag over de inzet en het gebruik van preventiemiddelen.

Kleine blusmiddelen moeten altijd grijp- en gebruiksklaar zijn. Daarvoor is het van groot belang dat uw blusmiddelen regelmatig onderhouden worden.

Tijdens de jaarlijkse controle worden de blusmiddelen onder andere inwendig geïnspecteerd en indien nodig opnieuw gevuld en herkeurd. Neem contact met ons op voor advies of een afspraak.

BHV

Hieronder vind u de meest gestelde vragen over BHV.

De afkorting BHV staat voor Bedrijfshulpverlening.

Een bedrijfshulpverlener biedt hulp bij een calamiteit. Als werkgever bent u wettelijk verplicht om bedrijfshulpverlening in uw bedrijf te organiseren. Boom BHV helpt u graag met het inrichten van een effectieve BHV-organisatie. Neem contact met ons op voor een afspraak of vrijblijvend advies.

Organisaties zijn wettelijk verplicht (zie Arbowet) om maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening.

Dit is afhankelijk van de grootte van uw organisatie en de veiligheid- en gezondheidsrisico’s. Boom BHV helpt u graag met het inrichten van een effectieve BHV-organisatie. Neem contact met ons op voor een afspraak of vrijblijvend advies.

De BHV-organisatie is de manier waarop de hulpverlening (door mensen en middelen) binnen uw bedrijf georganiseerd is tijdens een calamiteit.

Hoe u deze organisatie geregeld heeft, vermeld u in het BHV-plan. In het BHV-plan staat beschreven hoe u de restrisico’s uit de RI&E afgedekt heeft in uw organisatie. Boom BHV helpt u graag met het inrichten van een effectieve BHV-organisatie. Neem contact met ons op voor een afspraak of vrijblijvend advies.

In het BHV-plan staat beschreven hoe u de restrisico’s uit de RI&E afgedekt heeft in uw organisatie.

Daarnaast staat daar beschreven hoe u de BHVorganisatie heeft geregeld voor uw bedrijf. Boom BHV voorziet u graag van advies voor het maken van een effectief BHV-plan.

Een bedrijfshulpverlener (BHV’er) is opgeleid om eerste hulp te verlenen in uw organisatie bij calamiteiten.

Denk bijvoorbeeld aan het bestrijden van een beginnende brand, het evacueren van aanwezigen in het pand en het alarmeren van professionele hulpdiensten. Boom BHV leidt uw personeel graag op tot competente BHV’ers. Bekijk hier ons opleidingsaanbod of neem contact met ons op voor een afspraak of vrijblijvend advies.

Het hoofd BHV is verantwoordelijk voor het beleid van de BHV-organisatie in uw bedrijf en de planvorming.

Het hoofd BHV zorgt er tevens voor dat betreffende medewerkers opgeleid worden en dat hun vaardigheden onderhouden worden zodat zij competent zijn en blijven voor het verlenen van hulp. Het hoofd BHV zorgt er ook voor dat de juiste blus- en preventiemiddelen beschikbaar zijn. Daarnaast stuurt hij de ploegleiders of BHV’ers aan en neemt hij de leiding tijdens een calamiteit in uw organisatie. Ongeacht de omvang van uw organisatie is het raadzaam om een Hoofd BHV aan te stellen. Kijk voor een uitgebreide beschrijving bij onze opleidingen of neem contact met ons op voor een afspraak of vrijblijvend advies.

Het aantal bedrijfshulpverleners in uw bedrijf bepaalt u aan de hand van de gegevens in de RI&E. Belangrijke factoren zijn de grootte van uw bedrijf en de bedrijfsprocessen.

Let er op dat er altijd voldoende bedrijfshulpverleners daadwerkelijk in uw pand aanwezig zijn wanneer u in bedrijf bent. Houd rekening met de invloed die ziekte, verlof of bijvoorbeeld ploegendiensten heeft op de bezetting. Daarnaast dient u rekening te houden met de samenstelling van uw personeels- en gastenbestand, bijvoorbeeld: mensen met verstandelijk of lichamelijke beperkingen vragen om specifieke veiligheidsmaatregelen. Boom BHV adviseert u graag over de optimale inrichting van de BHV in uw bedrijf. Neem contact met ons op voor een afspraak of vrijblijvend advies.

Nee, een BHV herhaling is niet verplicht. Artikel 15 lid 3 van de Arbowet impliceert dat het opleidingsniveau van uw BHV- ers op peil gehouden moet worden. Een periodieke herhalingscursus is daarom noodzakelijk.

De Arbowet schrijft echter geen termijn voor waarbinnen bedrijfshulpverleners hun herhalingscursus moeten volgen. Binnen de toepassingsgebieden van de restrisico’s van een bedrijf stelt Boom BHV jaarlijks onderhoud van vaardigheden training.

Wanneer u uw BHV’ers jaarlijks een herhalingscursus bij Boom BHV laat volgen dan bent u ervan verzekerd dat uw bedrijfshulpverleners competent zijn voor het vervullen van hun functie. Neem contact met ons op voor advies.

EHBO

Hieronder vind u de meest gestelde vragen over EHBO.

EHBO staat voor Eerste Hulp Bij Ongevallen/Ongelukken.

Tegenwoordig ook wel bekend onder de naam spoedeisende hulpverlening bij slachtoffers. Mensen die EHBO verlenen geven als leek hulp aan slachtoffers in afwachting van professionele hulpverleners, zoals de ambulancezorgverlening. Boom BHV leidt uw medewerkers graag op tot competente EHBO’er.

Afhankelijk van de risico’s in uw bedrijf kan de wet uw organisatie verplichten om EHBO’ers aan te stellen. Raadpleeg hiervoor uw RI&E.

Bij de meeste bedrijven is dit niet verplicht en zijn de EHBO’ers vervangen door BHV’ers. Boom BHV leidt uw medewerkers graag op tot competente EHBO’ers. Bekijk hier ons opleidingsaanbod of neem contact met ons op voor een afspraak of vrijblijvend advies.

EHBO is alleen verplicht als uit de RI&E is gebleken dat u grotere risico’s loopt dan een gemiddeld bedrijf. Bijvoorbeeld in de kinderopvang.

De verplichting tot het hebben van EHBO’ers is sinds de invoering van de 3e fase Arbowet 1994 niet meer van toepassing. Dit is overgenomen door de verplichting tot het hebben van BHV’ers. Boom BHV leidt uw medewerkers graag op tot competente EHBO’ers of BHV’ers. Bekijk ons opleidingsaanbod of neem contact met ons op voor een afspraak of vrijblijvend advies.

De aanwezige kennis in uw bedrijf, de grootte ervan en de RI&E samen bepalen hoeveel en welke verbandtrommels in uw bedrijf idealiter aanwezig moeten zijn.

Volgens de Arbowet dient u binnen 3 minuten eerste hulp te kunnen verlenen. Bij grotere bedrijven worden vaak meerdere verbandtrommels geplaatst.

Het Oranje Kruis heeft richtlijnen opgesteld voor wat er in een verbandtrommel aanwezig zou moeten zijn. Alle verbandtrommels mogen aangevuld worden met artikelen die van toepassing zijn op de situatie. In de webshop van Boom BHV vindt u een uitgebreid aanbod van verbandtrommels en toebehoren.

AED staat voor Automatische Externe Defibrillator.

Dit is een compact en eenvoudig te bedienen apparaat dat door middel van elektrische schokken het hartritme weer op gang probeert te brengen (defibrillatie).  Het apparaat voert, zodra de elektroden zijn aangesloten op het slachtoffer, een analyse uit om vast te stellen wat er aan de hand is zodat u weet welke handeling van toepassing is op het slachtoffer. Boom BHV levert scherp geprijsde AED’s. Neem contact met ons op voor de aanschaf en vrijblijvend advies.

In principe is een AED niet wettelijk verplicht.

Het kan wel zo zijn dat een AED als noodzaak in uw bedrijf wordt weer gegeven in uw RI&E. Boom BHV levert scherp geprijsde AED’s. Neem contact met ons op voor de aanschaf en vrijblijvend advies.

Afhankelijk van uw organisatie moet u de inhoud van de EHBO-trommel aanpassen omdat dit per branche kan verschillen.

In de webshop van Boom BHV vindt u een uitgebreid aanbod van EHBO-trommels en toebehoren. Neem gerust contact met ons op voor vrijblijvend advies.

Ja, een EHBO-trommel is verplicht en moet afgestemd zijn op de branche waarbinnen uw bedrijf werkzaam is.

Een EHBO-trommel is een van de instrumenten die een BHV’er tot zijn beschikking moet hebben om zijn taken goed uit te kunnen voeren. Boom BHV geeft u graag advies over welk soort EHBO-trommel het meest geschikt is voor uw bedrijf.

Heeft u nog andere vragen?